Nyheter

NSK avd. Oslo og Akershus innkaller til årsmøte onsdag 08.02.2015 i NKK’s lokaler.

08 Jan, 2017

Adresse: Nils Hansensvei 20 , Bryn, 0667 Oslo kl. 19.00.

Agenda:
1. Konstituering
• Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
• Valg av møteleder
• Valg to referenter
• Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
• Valg av tellekorps

  1. Årsmelding
    3. Regnskap
    4. Innkomne saker
    5. Valg


Sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i forkant av møtet. Vi minner om at forslag som skal behandles på årsmøtet, samt forslag til kandidater til Representantskapet og andre tillitsverv må være avdelingsstyret i hende senest 15. januar 2017.
Dette kan sendes til avdelingens leder Stian Kirkeberg eller mail: stiank@outlook.com.

I henhold til NSK’s lover, er det ikke tillatt med benkeforslag på kandidater til tillitsverv. For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemskontingenten for 2017 være betalt.

Velkommen!